research-3

Structural Mechanism of EMRE-Dependent Gating of the Human Mitochondrial Calcium Uniporter

Yan Wang, Nam X Nguyen, Ji She, Weizhong Zeng, Yi Yang, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural Mechanism of EMRE-Dependent Gating of the Human Mitochondrial Calcium Uniporter. Cell, VOLUME 177, ISSUE 5, P1252-1261.E13, MAY 16, 2019.

Structural and functional characterization of an otopetrin family proton channel

Qingfeng Chen, Weizhong Zeng, Ji She, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural and functional characterization of an otopetrin family proton channel. eLife 2019;8:e46710.

Structural mechanisms of phospholipid activation of the human TPC2 channel

Ji She, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Qingfeng Chen, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural mechanisms of phospholipid activation of the human TPC2 channel. eLife 2019;8:e45222.

Cryo-EM structure of a fungal mitochondrial calcium uniporter.

Nam X. Nguyen, Jean-Paul Armache, Changkeun Lee, Yi Yang, Weizhong Zeng, Vamsi K. Mootha, Yifan Cheng, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Cryo-EM structure of a fungal mitochondrial calcium uniporter. Nature volume 559, pages 570–574 (2018).

Structural insights into the voltage and phospholipid activation of the mammalian TPC1 channel.

Ji She*, Jiangtao Guo*, Qingfeng Chen*, Weizhong Zeng , Youxing Jiang†, Xiao-chen Bai†. Structural insights into the voltage and phospholipid activation of the mammalian TPC1 channel. Nature volume 556, pages 130–134 (05 April 2018).

Structures of the calcium-activated, non-selective cation channel TRPM4

Jiangtao Guo*, Ji She*, Weizhong Zeng, Qingfeng Chen, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structures of the calcium-activated, non-selective cation channel TRPM4. Nature volume 552, pages 205–209 (14 December 2017).

Structure of mammalian endolysosomal TRPML1 channel in nanodiscs

Qingfeng Chen*, Ji She*, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Haoxing Xu, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†.. Structure of mammalian endolysosomal TRPML1 channel in nanodiscs. Nature volume 550, pages 415–418 (19 October 2017).

The Central domain of RyR1 is the transducer for long-range allosteric gating of channel opening

Xiao-chen Bai*, Zhen Yan†*, Jianping Wu*, Zhangqiang Li, Nieng Yan†. The Central domain of RyR1 is the transducer for long-range allosteric gating of channel opening. Cell Research volume 26, pages 995–1006 (2016).

Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution

Zhen Yan*, Xiao-chen Bai*, Chuangye Yan*, JianpingWu, Zhangqiang Li, TianXie,Wei Peng, Chang-cheng Yin, Xueming Li, Sjors H. W. Scheres†, Yigong Shi†, Nieng Yan†. Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution. Nature volume 517, pages 50–55 (01 January 2015).