Structures of the calcium-activated, non-selective cation channel TRPM4

Jiangtao Guo*, Ji She*, Weizhong Zeng, Qingfeng Chen, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structures of the calcium-activated, non-selective cation channel TRPM4. Nature volume 552, pages 205–209 (14 December 2017).