* denotes equal contribution
† denotes corresponding author

2024

Weidong An*, Catherine Hall*, Jie Li, Albert Hung, Jiayi Wu, Junhee Park, Liwei Wang, Xiao-chen Bai, Eunhee Choi†. Activation of the insulin receptor by insulin-like growth factor 2. Nature Communications. 2024.

[DOI]

Jie Li*, Stephen M Canham*†, Hua Wu, Martin Henault, Lihao Chen, Guoxun Liu, Yu Chen, Gary Yu, Howard R Miller, Viktor Hornak, Scott M Brittain, Gregory A Michaud, Antonin Tutter, Wendy Broom, Mary Ellen Digan, Sarah M McWhirter, Kelsey E Sivick, Helen T Pham, Christine H Chen, George S Tria, Jeffery M McKenna, Markus Schirle, Xiaohong Mao, Thomas B Nicholson, Yuan Wang, Jeremy L Jenkins, Rishi K Jain, John A Tallarico, Sejal J Patel, Lianxing Zheng, Nathan T Ross, Charles Y Cho, Xuewu Zhang†, Xiao-Chen Bai, Yan Feng†. Activation of human STING by a molecular glue-like compound. Nature chemical biology. 2024.

[DOI]

Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang†. Applications of cryo-EM in drug development for STING. Current Opinion in Structural Biology. 2024.

[DOI]

Xiao-chen Bai†, Tamir Gonen†, Angela M Gronenborn†, Anastassis Perrakis†, Andrea Thorn†, Jianyi Yang†. Challenges and opportunities in macromolecular structure determination. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2024.

[DOI]

2023

Liwei Wang*, Catherine E Hall*, Emiko Uchikawa, Dailu Chen, Eunhee Choi†, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai. Structural basis of insulin fibrillation. Science Advances. 2023.

[DOI]

Hongshan Zhang*, Zhubing Shi*, Edward J Banigan, Yoori Kim, Hongtao Yu†, Xiao-chen Bai, Ilya J Finkelstein†. CTCF and R-loops are boundaries of cohesin-mediated DNA looping. Molecular cell. 2023.

[DOI]

Tian Xie*, Guangjun Xu*, Yun Liu, Bradley Quade, Weichun Lin†, Xiao-chen Bai†. Structural insights into the assembly of the agrin/LRP4/MuSK signaling complex. PNAS. 2023.

[DOI]

Mir Lim, Patrick T Lynch, Xiaochen Bai, David Hsiehchen†. Oncogenic RAS drives resistance to pemigatinib in cholangiocarcinoma harboring a FGFR2 delins disrupting ligand binding. JCO Precision Oncology. 2023.

[DOI]

Liwei Wang*, Catherine Hall*, Jie Li, Eunhee Choi, Xiao-chen Bai†. Structural basis of the alkaline pH-dependent activation of insulin receptor-related receptor. Nature Structural & Molecular Biology. 2023.

[DOI]

Guipeun Kang*, Corey AH Allard*, Wendy A Valencia-Montoya*, Lena van Giesen, Jeong Joo Kim, Peter B Kilian, Xiao-chen Bai, Nicholas W Bellono, Ryan E Hibbs. Sensory specializations drive octopus and squid behaviour. Nature. 2023.

[DOI]

Shun Liu*, Hua Chen*, Yan Yin*, Defen Lu, Guoming Gao, Jie Li, Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang. Inhibition of FAM46/TENT5 activity by BCCIPα adopting a unique fold. Science Advances. 2023.

[DOI]

Eunhee Choi, Xiao-chen Bai†. The Activation Mechanism of the Insulin Receptor: A Structural Perspective. Annual Review of Biochemistry. 2023.

[DOI]

2022

Jie Li, Jiayi Wu, Catherine Hall, Xiao-chen Bai†, Eunhee Choi†. Molecular basis for the role of disulfide-linked αCTs in the activation of insulin-like growth factor 1 receptor and insulin receptor. eLife. 2022.

[DOI]

Junhee Park*, Jie Li*, John P Mayer, Kerri A Ball, Jiayi Wu, Catherine Hall, Domenico Accili, Michael HB Stowell, Xiao-chen Bai†, Eunhee Choi†. Activation of the insulin receptor by an insulin mimetic peptide. Nature Communications. 2022.

[DOI]

Phong T Nguyen†, Christine Deisl, Michael Fine, Trevor S Tippetts, Emiko Uchikawa, Xiao-chen Bai†, Beth Levine. Structural basis for gating mechanism of the human sodium-potassium pump. Nature Communications. 2022.

[DOI]

Yan Fang*, Pengcheng Sun*, Xuping Xie, Mingjian Du, Fenghe Du, Jianfeng Ye, Birte K Kalveram, Jessica A Plante, Kenneth S Plante, Bo Li, Xiao-chen Bai, Pei-Yong Shi, Zhijian J Chen. An antibody that neutralizes SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 by binding to a conserved spike epitope outside the receptor binding motif. Science immunology. 2022.

[DOI]

Jie Li, Junhee Park, John P. Mayer, Kristofor J. Webb, Emiko Uchikawa, Jiayi Wu, Shun Liu, Xuewu Zhang, Michael H.B. Stowell†, Eunhee Choi†, Xiao-chen Bai†. Synergistic activation of the insulin receptor via two distinct sites. Nature Structural & Molecular Biology. 2022.

[DOI]

Defen Lu*, Guijun Shang*, Jie Li , Yong Lu , Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang†. Activation of human STING by targeting a pocket in the transmembrane domain. Nature. 2022.

[DOI]

Kai Cai, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†. Cryo-electron Microscopic Analysis of Single-Pass Transmembrane Receptors. Chemical Reviews. 2022.

[DOI]

Karolina P Stepien, Junjie Xu, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Josep Rizo†. SNARE assembly enlightened by cryo-EM structures of a synaptobrevin-Munc18-1-syntaxin-1 complex. Science Advances. 2022.

[DOI]

Jie Yin*, Yanyong Kang*, Aaron P McGrath*, Karen Chapman, Megan Sjodt, Eiji Kimura, Atsutoshi Okabe, Tatsuki Koike, Yuhei Miyanohana, Yuji Shimizu, Rameshu Rallabandi, Peng Lian, Xiao-chen Bai, Mack Flinspach†, Jef K De Brabander†, Daniel M Rosenbaum†. Molecular mechanism of the wake-promoting agent TAK-925. Nature communications. 2022

[DOI]

2021

Venkatesh P Mysore*, Zhi-Wei Zhou*, Chiara Ambrogio*, Lianbo Li, Jonas N Kapp, Chunya Lu, Qi Wang, Maxwell R Tucker, Jeffrey J Okoro, Gabriela Nagy-Davidescu, Xiao-chen Bai, Andreas Plückthun, Pasi A Jänne, Kenneth D Westover, Yibing Shan†, David E Shaw†. A structural model of a Ras–Raf signalosome. Nature Structural & Molecular Biology. 2021.

[DOI]

Hailong Yu, Xiao-Chen Bai, Weiwei Wang†. Characterization of the subunit composition and structure of adult human glycine receptors. Neuron. 2021.

[DOI]

Daniel L Kober, Arun Radhakrishnan, Joseph L Goldstein, Michael S Brown, Lindsay D Clark, Xiao-chen Bai†, Daniel M Rosenbaum. Scap structures highlight key role for rotation of intertwined luminal loops in cholesterol sensing. Cell. 2021 Jul 8;184(14):3689-3701.e22.

[DOI]

Emiko Uchikawa, Zhiming Chen, Guan-Yu Xiao, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†. Structural basis of the activation of c-MET receptor. Nature Communications. 2021 Jul 1;12(1):4074.

[DOI]

Defen Lu, Guijun Shang, Xiaojing He, Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang. Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex. Nature Communications. 2021 May 26;12(1):3172.

[DOI]

Xiao-chen Bai†. Seeing Atoms by Single-Particle Cryo-EM. Trends in Biochemical Sciences. 2021 Apr;46(4):253-254.

[DOI]

Byung-Cheon Jeong, Sung Jun Bae, Lisheng Ni, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Xuelian Luo. Cryo-EM structure of the Hippo signaling integrator human STRIPAK. Nature Structural & Molecular Biology. 2021 Mar;28(3):290-299.

[DOI]

2020

Jie Yin, Kuang-Yui M Chen, Mary J Clark, Mahdi Hijazi, Punita Kumari, Xiao-chen Bai, Roger K Sunahara, Patrick Barth, Daniel M Rosenbaum. Structure of a D2 dopamine receptor–G-protein complex in a lipid membrane. Nature. 2020. Aug;584(7819):125-129.

[DOI]

Yan Wang, Yan Han, Ji She, Nam X Nguyen, Vamsi K Mootha, Xiao-chen Bai, Youxing Jiang. Structural insights into the Ca2+-dependent gating of the human mitochondrial calcium uniporter. eLife. 2020. Aug 7;9.

[DOI]

Matthew Bratkowski, Tian Xie, Desiree A Thayer, Shradha Lad, Prakhyat Mathur, Yu-San Yang, Gregory Danko, Thomas C Burdett, Jean Danao, Aaron Cantor, Jennifer A Kozak, Sean P Brown, Xiaochen Bai, Shilpa Sambashivan. Structural and mechanistic regulation of the Pro-degenerative NAD hydrolase SARM1. Cell Reports. 2020. Aug 4;32(5):107999.

[DOI]

Jing Xue, Tian Xie, Weizhong Zeng, Youxing Jiang, Xiao-chen Bai†. Cryo-EM structures of human ZnT8 in both outward- and inward-facing conformations. eLife. 2020. Jul 29;9.

[DOI]

Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Zhijian J Chen†. Structures and Mechanisms in the cGAS-STING Innate Immunity Pathway. Immunity. 2020. Jul 14;53(1):43-53.

[DOI]

Zhubing Shi, Haishan Gao, Xiao-chen Bai†, Hongtao Yu†. Cryo-EM structure of the human cohesin-NIPBL-DNA complex. Science. 2020. Jun 26;368(6498):1454-1459.

[DOI]

Yi-Chun Kuo, Hua Chen, Guijun Shang, Emiko Uchikawa, Hui Tian, Xiao-Chen Bai†, Xuewu Zhang. Cryo-EM structure of the PlexinC1/A39R complex reveals inter-domain interactions critical for ligand-induced activation. Nature Communications. 2020. Apr 23;11(1):1953.

[DOI]

2019

Si Liu, Shenghai Chang, Binming Han, Lingyi Xu, Mingfeng Zhang, Cheng Zhao, Wei Yang, Feng Wang, Jingyuan Li†, Eric Delpire†, Sheng Ye†, Xiao-chen Bai†, Jiangtao Guo†. Cryo-EM structures of the human cation-chloride cotransporter KCC1. Science. 2019. Oct 25;366(6464):505-508.

[DOI]

Jie Li*, Eunhee Choi*†, Hongtao Yu†, Xiao-chen Bai†. Structural basis of the activation of type 1 insulin-like growth factor receptor. Nature Communications 2019;10 (1), 1-11

[DOI]

Cryo-EM analyses reveal the common mechanism and diversification in the activation of RET by different ligands
Jie Li*, Guijun Shang*, Yu-Ju Chen, Chad A Brautigam, Jen Liou, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†, eLife 2019;8: e47650.

[DOI]

Emiko Uchikawa*, Eunhee Choi†*, Guijun Shang , Hongtao Yu†, Xiao-chen Bai†. Activation mechanism of the insulin receptor revealed by cryo-EM structure of the fully liganded receptor-ligand complex. eLife 2019;8:e48630.

[DOI]

Yan Wang, Nam X Nguyen, Ji She, Weizhong Zeng, Yi Yang, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural Mechanism of EMRE-Dependent Gating of the Human Mitochondrial Calcium Uniporter. Cell, VOLUME 177, ISSUE 5, P1252-1261.E13, MAY 16, 2019.

[DOI]

Qingfeng Chen, Weizhong Zeng, Ji She, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural and functional characterization of an otopetrin family proton channel. eLife 2019;8:e46710.

[DOI]

Ji She, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Qingfeng Chen, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural mechanisms of phospholipid activation of the human TPC2 channel. eLife 2019;8:e45222.

[DOI]

Guijun Shang*, Conggang Zhang*, Zhijian J. Chen†, Xiao-chen Bai†, and Xuewu Zhang†. Cryo-EM structures of STING reveal its mechanism of activation by cyclic GMP-AMP. Nature volume 567, pages 389–393 (2019).

[DOI]

Conggang Zhang*, Guijun Shang*, Xiang Gui, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†, and Zhijian J. Chen†. Structural basis of STING binding with and phosphorylation by TBK1. Nature volume 567, pages 394–398 (2019).

[DOI]

2018

Nam X. Nguyen, Jean-Paul Armache, Changkeun Lee, Yi Yang, Weizhong Zeng, Vamsi K. Mootha, Yifan Cheng, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Cryo-EM structure of a fungal mitochondrial calcium uniporter. Nature volume 559, pages 570–574 (2018).

[DOI]

Javier García-Nafría*, Yang Lee*, Xiao-chen Bai, Byron Carpenter, Christopher G Tate†. Cryo-EM structure of the adenosine A2A receptor coupled to an engineered heterotrimeric G protein. eLife 2018;7:e35946.

[DOI]

Ji She*, Jiangtao Guo*, Qingfeng Chen*, Weizhong Zeng , Youxing Jiang†, Xiao-chen Bai†. Structural insights into the voltage and phospholipid activation of the mammalian TPC1 channel. Nature volume 556, pages 130–134 (05 April 2018).

[DOI]

2017

Jiangtao Guo*, Ji She*, Weizhong Zeng, Qingfeng Chen, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structures of the calcium-activated, non-selective cation channel TRPM4. Nature volume 552, pages 205–209 (14 December 2017).

[DOI]

Qingfeng Chen*, Ji She*, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Haoxing Xu, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†.. Structure of mammalian endolysosomal TRPML1 channel in nanodiscs. Nature volume 550, pages 415–418 (19 October 2017).

[DOI]

Alan Brown, Sorbhi Rathore, Dari Kimanius, Shintaro Aibara, Xiao-chen Bai, Joanna Rorbach, Alexey Amunts†, V Ramakrishnan†. Structures of the human mitochondrial ribosome in native states of assembly. Nature Structural & Molecular Biology volume 24, pages 866–869 (2017).

[DOI]

Anthony WP Fitzpatrick, Salomé Llabrés, Arthur Neuberger, James N Blaza, Xiao-Chen Bai, Ui Okada, Satoshi Murakami, Hendrik W van Veen, Ulrich Zachariae, Sjors HW Scheres†, Ben F Luisi†, Dijun Du†. Structure of the MacAB–TolC ABC-type tripartite multidrug efflux pump. Nature Microbiology volume 2, Article number: 17070 (2017).

[DOI]

Andreas Boland†, Thomas G Martin, Ziguo Zhang, Jing Yang, Xiao-chen Bai, Leifu Chang, Sjors HW Scheres, David Barford†. Mefloquine targets the Plasmodium falciparum 80S ribosome to inhibit protein synthesis. Nature Microbiology volume 2, Article number: 17031 (2017).

[DOI]

Wilson Wong*, Xiao-Chen Bai*, Brad E Sleebs, Tony Triglia, Alan Brown, Jennifer K Thompson, Katherine E Jackson, Eric Hanssen, Danushka S Marapana, Israel S Fernandez, Stuart A Ralph, Alan F Cowman, Sjors HW Scheres†, Jake Baum†. Cryo-EM structure of a metazoan separase–securin complex at near-atomic resolution. Nature Structural & Molecular Biology volume 24, pages 414–418 (2017).

[DOI]

Yini Li, Mengying Zhou, Qi Hu, Xiao-chen Bai, Weiyun Huang, Sjors HW Scheres, Yigong Shi†. Mechanistic insights into caspase-9 activation by the structure of the apoptosome holoenzyme. PNAS February 14, 2017 114 (7) 1542-1547; first published January 31, 2017.

[DOI]

Sebastian M. Fica†, Chris Oubridge, Wojciech P. Galej, Max E. Wilkinson, Xiao-chen Bai, Andrew J. Newman, Kiyoshi Nagai†. Structure of a spliceosome remodelled for exon ligation. Nature volume 542, pages 377–380 (16 February 2017).

[DOI]

2016

Thomas G Martin, Tanmay AM Bharat, Andreas C Joerger, Xiao-chen Bai, Florian Praetorius, Alan R Fersht, Hendrik Dietz†, Sjors HW Scheres†. Design of a molecular support for cryo-EM structure determination. PNAS November 22, 2016 113 (47) E7456-E7463; first published November 7, 2016.

[DOI]

Xiao-chen Bai*, Zhen Yan†*, Jianping Wu*, Zhangqiang Li, Nieng Yan†. The Central domain of RyR1 is the transducer for long-range allosteric gating of channel opening. Cell Research volume 26, pages 995–1006 (2016).

[DOI]

Shintaro Aibara, Xiao-chen Bai, Murray Stewart. The Sac3 TPR-like region in the Saccharomyces cerevisiae TREX-2 complex is more extensive but independent of the CID region. Journal of Structural Biology Volume 195, Issue 3, September 2016, Pages 316-324.

[DOI]

Thi Hoang Duong Nguyen†*, Wojciech P Galej†*, Xiao-chen Bai, Christos G Savva, Andrew J Newman, Sjors HW Scheres, Kiyoshi Nagai†. Cryo-EM structure of the yeast U4/U6. U5 tri-snRNP at 3.7 Å resolution. Nature volume 530, pages 298–302 (18 February 2016).

[DOI]

2015

Xiao-chen Bai, Eeson Rajendra, Guanghui Yang, Yigong Shi†, Sjors Scheres†. Sampling the conformational space of the catalytic subunit of human γ-secretase. eLife 2015;4:e11182.

[DOI]

Mengying Zhou*, Yini Li*, Qi Hu, Xiao-chen Bai, Weiyun Huang, Chuangye Yan, Sjors HW Scheres†, Yigong Shi†. Atomic structure of the apoptosome: mechanism of cytochrome c-and dATP-mediated activation of Apaf-1. Genes & Dev. 2015. 29: 2349-2361.

[DOI]

Xiao-chen Bai*†, Chuangye Yan*, Guanghui Yang*, Peilong Lu, Dan Ma, Linfeng Sun, Rui Zhou, Sjors H.W. Scheres†, Yigong Shi†. An atomic structure of human γ-secretase. Nature volume 525, pages 212–217 (10 September 2015).

[DOI]

Thi Hoang Duong Nguyen†, Wojciech P Galej, Xiao-chen Bai, Christos G Savva, Andrew J Newman, Sjors HW Scheres, Kiyoshi Nagai†. The architecture of the spliceosomal U4/U6. U5 tri-snRNP. Nature volume 523, pages 47–52 (02 July 2015).

[DOI]

Yuxuan Pang*, Xiao-chen Bai*, Qi Hao, Chuangye Yan, Zheqin Chen, Jia-Wei Wang, Sjors H. W. Scheres†, and Yigong Shi†. Structure of the apoptosome: mechanistic insights into activation of an initiator caspase from Drosophila. Genes & Dev. 2015. 29: 277-287.

[DOI]

Xiao-chen Bai, Greg McMullan, Sjors HW Scheres. How cryo-EM is revolutionizing structural biology. Trends in Biochemical Sciences VOLUME 40, ISSUE 1, P49-57, JANUARY 01, 2015.

[DOI]

Zhen Yan*, Xiao-chen Bai*, Chuangye Yan*, JianpingWu, Zhangqiang Li, TianXie,Wei Peng, Chang-cheng Yin, Xueming Li, Sjors H. W. Scheres†, Yigong Shi†, Nieng Yan†. Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution. Nature volume 517, pages 50–55 (01 January 2015).

[DOI]

2014

Alan Brown*, Alexey Amunts*, Xiao-chen Bai, Yoichiro Sugimoto, Patricia C Edwards, Garib Murshudov, Sjors H. W. Scheres, V Ramakrishnan†. Structure of the large ribosomal subunit from human mitochondria. Science 07 Nov 2014: Vol. 346, Issue 6210, pp. 718-722.

[DOI]

Peilong Lu*, Xiao-chen Bai*, Dan Ma*, Tian Xie, Chuangye Yan, Linfeng Sun, Guanghui Yang, Yanyu Zhao, Rui Zhou, Sjors H. W. Scheres†, Yigong Shi†. Three-dimensional structure of human γ-secretase. Nature volume 512, pages 166–170 (14 August 2014).

[DOI]

Wilson Wong*, Xiao-chen Bai*, Alan Brown, Israel S Fernandez, Eric Hanssen, Melanie Condron, Yan Hong Tan, Jake Baum†, Sjors H. W. Scheres†. Cryo-EM structure of the Plasmodium falciparum 80S ribosome bound to the anti-protozoan drug emetine. eLife 2014;3:e03080.

[DOI]

Israel S Fernández, Xiao-Chen Bai, Garib Murshudov, Sjors H. W. Scheres, V Ramakrishnan. Initiation of Translation by Cricket Paralysis Virus IRES Requires Its Translocation in the Ribosome. Initiation of translation by cricket paralysis virus IRES requires its translocation in the ribosome. Cell VOLUME 157, ISSUE 4, P823-831, MAY 08, 2014.

[DOI]

Alexey Amunts*, Alan Brown*, Xiao-chen Bai*, Jose L. Llácer*, Tanweer Hussain, Paul Emsley, Fei Long, Garib Murshudov, Sjors H. W. Scheres†, V. Ramakrishnan†. Structure of the yeast mitochondrial large ribosomal subunit. Science 28 Mar 2014: Vol. 343, Issue 6178, pp. 1485-1489.

[DOI]

2013

Israel S Fernández*, Xiao-chen Bai*, Tanweer Hussain, Ann C Kelley, Jon R Lorsch, V Ramakrishnan†, Sjors HW Scheres†. Molecular architecture of a eukaryotic translational initiation complex. Science 15 Nov 2013: Vol. 342, Issue 6160, 1240585.

[DOI]

Xiao-chen Bai, Israel S. Fernandez, Greg McMullan, Sjors H. W. Scheres†. Ribosome structures to near-atomic resolution from thirty thousand cryo-EM particles. eLife 2013;2:e00461

[DOI]

2012

Xiao-chen Bai, Thomas G. Martin, Sjors H. W. Scheres†, and Hendrik Dietz†. Cryo-EM structure of a 3D DNA-origami object. PNAS December 4, 2012 109 (49) 20012-20017

[DOI]

Chang LF*, Chen S*, Liu CC*, Pan X, Jiang J, Xiao-chen Bai, Xie X, Wang HW, Sui SF†. Structural characterization of full-length NSF and 20S particles. Nature Structural & Molecular Biology volume 19, pages 268–275 (2012)

[DOI]

2011

Xiao-chen Bai*, Pan XJ*, Wang XJ, Ye YY, Chang LF, Leng D, Sui SF†. Characterization of the structure and function of Escherichia coli DegQ as a representative of the DegQ-like proteases of bacterial HtrA family proteins. Structure VOLUME 19, ISSUE 9, P1328-1337, SEPTEMBER 07, 2011

[DOI]

2010

Shen QT*, Xiao-chen Bai*, Chang LF, Wu Y, Wang HW, Sui SF†. Cellular internalization of exosomes occurs through phagocytosis. Traffic Volume 11, Issue 5, May 2010, Pages 675-687.

[DOI]

2009

Feng D*, Zhao WL*, Ye YY, Xiao-chen Bai, Liu RQ, Chang LF, Zhou Q, Sui SF†. Bowl-shaped oligomeric structures on membranes as DegP’s new functional forms in protein quality control. PNAS March 24, 2009 106 (12) 4858-4863.

[DOI]

* denotes contribution
† denotes corresponding author