Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution

Zhen Yan*, Xiao-chen Bai*, Chuangye Yan*, JianpingWu, Zhangqiang Li, TianXie,Wei Peng, Chang-cheng Yin, Xueming Li, Sjors H. W. Scheres†, Yigong Shi†, Nieng Yan†. Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution. Nature volume 517, pages 50–55 (01 January 2015).