Structure of the apoptosome: mechanistic insights into activation of an initiator caspase from Drosophila

Yuxuan Pang*, Xiao-chen Bai*, Qi Hao, Chuangye Yan, Zheqin Chen, Jia-Wei Wang, Sjors H. W. Scheres†, and Yigong Shi†. Structure of the apoptosome: mechanistic insights into activation of an initiator caspase from Drosophila. Genes & Dev. 2015. 29: 277-287.