Structure of mammalian endolysosomal TRPML1 channel in nanodiscs

Qingfeng Chen*, Ji She*, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Haoxing Xu, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†.. Structure of mammalian endolysosomal TRPML1 channel in nanodiscs. Nature volume 550, pages 415–418 (19 October 2017).