Cryo-EM structure of a fungal mitochondrial calcium uniporter.

Nam X. Nguyen, Jean-Paul Armache, Changkeun Lee, Yi Yang, Weizhong Zeng, Vamsi K. Mootha, Yifan Cheng, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Cryo-EM structure of a fungal mitochondrial calcium uniporter. Nature volume 559, pages 570–574 (2018).