Structural basis of STING binding with and phosphorylation by TBK1.

Conggang Zhang*, Guijun Shang*, Xiang Gui, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†, and Zhijian J. Chen†. Structural basis of STING binding with and phosphorylation by TBK1. Nature volume 567, pages 394–398 (2019).