Structural mechanisms of phospholipid activation of the human TPC2 channel

Ji She, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Qingfeng Chen, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural mechanisms of phospholipid activation of the human TPC2 channel. eLife 2019;8:e45222.