Structural and functional characterization of an otopetrin family proton channel

Qingfeng Chen, Weizhong Zeng, Ji She, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural and functional characterization of an otopetrin family proton channel. eLife 2019;8:e46710.