Structural Mechanism of EMRE-Dependent Gating of the Human Mitochondrial Calcium Uniporter

Yan Wang, Nam X Nguyen, Ji She, Weizhong Zeng, Yi Yang, Xiao-chen Bai†, Youxing Jiang†. Structural Mechanism of EMRE-Dependent Gating of the Human Mitochondrial Calcium Uniporter. Cell, VOLUME 177, ISSUE 5, P1252-1261.E13, MAY 16, 2019.