Scap structures highlight key role for rotation of intertwined luminal loops in cholesterol sensing.

Daniel L Kober, Arun Radhakrishnan, Joseph L Goldstein, Michael S Brown, Lindsay D Clark, Xiao-chen Bai†, Daniel M Rosenbaum. Scap structures highlight key role for rotation of intertwined luminal loops in cholesterol sensing. Cell. 2021 Jul 8;184(14):3689-3701.e22.

Structural basis of the activation of c-MET receptor

Emiko Uchikawa, Zhiming Chen, Guan-Yu Xiao, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†. Structural basis of the activation of c-MET receptor. Nature Communications. 2021 Jul 1;12(1):4074.

Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex.

Defen Lu, Guijun Shang, Xiaojing He, Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang. Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex. Nature Communications. 2021 May 26;12(1):3172.

Cryo-EM structure of the Hippo signaling integrator human STRIPAK.

Byung-Cheon Jeong, Sung Jun Bae, Lisheng Ni, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Xuelian Luo. Cryo-EM structure of the Hippo signaling integrator human STRIPAK. Nature Structural & Molecular Biology. 2021 Mar;28(3):290-299.

Structure of a D2 dopamine receptor–G-protein complex in a lipid membrane.

Jie Yin, Kuang-Yui M Chen, Mary J Clark, Mahdi Hijazi, Punita Kumari, Xiao-chen Bai, Roger K Sunahara, Patrick Barth, Daniel M Rosenbaum. Structure of a D2 dopamine receptor–G-protein complex in a lipid membrane. Nature. 2020. Aug;584(7819):125-129.

Structural insights into the Ca2+-dependent gating of the human mitochondrial calcium uniporter.

Yan Wang, Yan Han, Ji She, Nam X Nguyen, Vamsi K Mootha, Xiao-chen Bai, Youxing Jiang. Structural insights into the Ca2+-dependent gating of the human mitochondrial calcium uniporter. eLife. 2020. Aug 7;9.

Structural and mechanistic regulation of the Pro-degenerative NAD hydrolase SARM1.

Matthew Bratkowski, Tian Xie, Desiree A Thayer, Shradha Lad, Prakhyat Mathur, Yu-San Yang, Gregory Danko, Thomas C Burdett, Jean Danao, Aaron Cantor, Jennifer A Kozak, Sean P Brown, Xiaochen Bai, Shilpa Sambashivan. Structural and mechanistic regulation of the Pro-degenerative NAD hydrolase SARM1. Cell Reports. 2020. Aug 4;32(5):107999.

Cryo-EM structures of human ZnT8 in both outward- and inward-facing conformations.

Jing Xue, Tian Xie, Weizhong Zeng, Youxing Jiang, Xiao-chen Bai†. Cryo-EM structures of human ZnT8 in both outward- and inward-facing conformations. eLife. 2020. Jul 29;9.

Structures and Mechanisms in the cGAS-STING Innate Immunity Pathway

Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Zhijian J Chen†. Structures and Mechanisms in the cGAS-STING Innate Immunity Pathway. Immunity. 2020. Jul 14;53(1):43-53.