Synergistic activation of the insulin receptor via two distinct sites. Nature Structural & Molecular Biology.

Jie Li, Junhee Park, John P. Mayer, Kristofor J. Webb, Emiko Uchikawa, Jiayi Wu, Shun Liu, Xuewu Zhang, Michael H.B. Stowell†, Eunhee Choi†, Xiao-chen Bai†. Synergistic activation of the insulin receptor via two distinct sites. Nature Structural & Molecular Biology. 2022.