Activation of human STING by targeting a pocket in the transmembrane domain.

Defen Lu*, Guijun Shang*, Jie Li , Yong Lu , Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang†. Activation of human STING by targeting a pocket in the transmembrane domain. Nature. 2022.