Cryo-electron Microscopic Analysis of Single-Pass Transmembrane Receptors. Chemical Reviews.

Kai Cai, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†. Cryo-electron Microscopic Analysis of Single-Pass Transmembrane Receptors. Chemical Reviews. 2022.