An antibody that neutralizes SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 by binding to a conserved spike epitope outside the receptor binding motif.

Yan Fang*, Pengcheng Sun*, Xuping Xie, Mingjian Du, Fenghe Du, Jianfeng Ye, Birte K Kalveram, Jessica A Plante, Kenneth S Plante, Bo Li, Xiao-chen Bai, Pei-Yong Shi, Zhijian J Chen. An antibody that neutralizes SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 by binding to a conserved spike epitope outside the receptor binding motif. Science immunology. 2022.