Activation of the insulin receptor by an insulin mimetic peptide.

Junhee Park*, Jie Li*, John P Mayer, Kerri A Ball, Jiayi Wu, Catherine Hall, Domenico Accili, Michael HB Stowell, Xiao-chen Bai†, Eunhee Choi†. Activation of the insulin receptor by an insulin mimetic peptide. Nature Communications. 2022.