Activation of human STING by a molecular glue-like compound. Nature chemical biology. 2024.

Jie Li*, Stephen M Canham*†, Hua Wu, Martin Henault, Lihao Chen, Guoxun Liu, Yu Chen, Gary Yu, Howard R Miller, Viktor Hornak, Scott M Brittain, Gregory A Michaud, Antonin Tutter, Wendy Broom, Mary Ellen Digan, Sarah M McWhirter, Kelsey E Sivick, Helen T Pham, Christine H Chen, George S Tria, Jeffery M McKenna, Markus Schirle, Xiaohong Mao, Thomas B Nicholson, Yuan Wang, Jeremy L Jenkins, Rishi K Jain, John A Tallarico, Sejal J Patel, Lianxing Zheng, Nathan T Ross, Charles Y Cho, Xuewu Zhang†, Xiao-Chen Bai, Yan Feng†. Activation of human STING by a molecular glue-like compound. Nature chemical biology. 2024.

Applications of cryo-EM in drug development for STING.

Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang†. Applications of cryo-EM in drug development for STING. Current Opinion in Structural Biology. 2024.

Challenges and opportunities in macromolecular structure determination.

Xiao-chen Bai†, Tamir Gonen†, Angela M Gronenborn†, Anastassis Perrakis†, Andrea Thorn†, Jianyi Yang†. Challenges and opportunities in macromolecular structure determination. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2024.

Structural basis of insulin fibrillation.

Liwei Wang*, Catherine E Hall*, Emiko Uchikawa, Dailu Chen, Eunhee Choi†, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai. Structural basis of insulin fibrillation. Science Advances. 2023.

CTCF and R-loops are boundaries of cohesin-mediated DNA looping.

Hongshan Zhang*, Zhubing Shi*, Edward J Banigan, Yoori Kim, Hongtao Yu†, Xiao-chen Bai, Ilya J Finkelstein†. CTCF and R-loops are boundaries of cohesin-mediated DNA looping. Molecular cell. 2023.

Structural insights into the assembly of the agrin/LRP4/MuSK signaling complex.

Tian Xie*, Guangjun Xu*, Yun Liu, Bradley Quade, Weichun Lin†, Xiao-chen Bai†. Structural insights into the assembly of the agrin/LRP4/MuSK signaling complex. PNAS. 2023.

Oncogenic RAS drives resistance to pemigatinib in cholangiocarcinoma harboring a FGFR2 delins disrupting ligand binding.

Mir Lim, Patrick T Lynch, Xiaochen Bai, David Hsiehchen†. Oncogenic RAS drives resistance to pemigatinib in cholangiocarcinoma harboring a FGFR2 delins disrupting ligand binding. JCO Precision Oncology. 2023.