Structural insights into the assembly of the agrin/LRP4/MuSK signaling complex.

Tian Xie*, Guangjun Xu*, Yun Liu, Bradley Quade, Weichun Lin†, Xiao-chen Bai†. Structural insights into the assembly of the agrin/LRP4/MuSK signaling complex. PNAS. 2023.