CTCF and R-loops are boundaries of cohesin-mediated DNA looping.

Hongshan Zhang*, Zhubing Shi*, Edward J Banigan, Yoori Kim, Hongtao Yu†, Xiao-chen Bai, Ilya J Finkelstein†. CTCF and R-loops are boundaries of cohesin-mediated DNA looping. Molecular cell. 2023.