Structural basis of insulin fibrillation.

Liwei Wang*, Catherine E Hall*, Emiko Uchikawa, Dailu Chen, Eunhee Choi†, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai. Structural basis of insulin fibrillation. Science Advances. 2023.