Structure of a D2 dopamine receptor–G-protein complex in a lipid membrane.

Jie Yin, Kuang-Yui M Chen, Mary J Clark, Mahdi Hijazi, Punita Kumari, Xiao-chen Bai, Roger K Sunahara, Patrick Barth, Daniel M Rosenbaum. Structure of a D2 dopamine receptor–G-protein complex in a lipid membrane. Nature. 2020. Aug;584(7819):125-129.