Structural insights into the Ca2+-dependent gating of the human mitochondrial calcium uniporter.

Yan Wang, Yan Han, Ji She, Nam X Nguyen, Vamsi K Mootha, Xiao-chen Bai, Youxing Jiang. Structural insights into the Ca2+-dependent gating of the human mitochondrial calcium uniporter. eLife. 2020. Aug 7;9.