Cryo-EM structure of the Hippo signaling integrator human STRIPAK.

Byung-Cheon Jeong, Sung Jun Bae, Lisheng Ni, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Xuelian Luo. Cryo-EM structure of the Hippo signaling integrator human STRIPAK. Nature Structural & Molecular Biology. 2021 Mar;28(3):290-299.