Structural basis of the activation of c-MET receptor

Emiko Uchikawa, Zhiming Chen, Guan-Yu Xiao, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†. Structural basis of the activation of c-MET receptor. Nature Communications. 2021 Jul 1;12(1):4074.