Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex.

Defen Lu, Guijun Shang, Xiaojing He, Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang. Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex. Nature Communications. 2021 May 26;12(1):3172.