Cryo-EM structures of the human cation-chloride cotransporter KCC1.

Si Liu, Shenghai Chang, Binming Han, Lingyi Xu, Mingfeng Zhang, Cheng Zhao, Wei Yang, Feng Wang, Jingyuan Li†, Eric Delpire†, Sheng Ye†, Xiao-chen Bai†, Jiangtao Guo†. Cryo-EM structures of the human cation-chloride cotransporter KCC1. Science. 2019. Oct 25;366(6464):505-508.