Cryo-EM structure of the PlexinC1/A39R complex reveals inter-domain interactions critical for ligand-induced activation.

Yi-Chun Kuo, Hua Chen, Guijun Shang, Emiko Uchikawa, Hui Tian, Xiao-Chen Bai†, Xuewu Zhang. Cryo-EM structure of the PlexinC1/A39R complex reveals inter-domain interactions critical for ligand-induced activation. Nature Communications. 2020. Apr 23;11(1):1953.