Cryo-EM structure of the human cohesin-NIPBL-DNA complex.

Zhubing Shi, Haishan Gao, Xiao-chen Bai†, Hongtao Yu†. Cryo-EM structure of the human cohesin-NIPBL-DNA complex. Science. 2020. Jun 26;368(6498):1454-1459.