Inhibition of FAM46/TENT5 activity by BCCIPα adopting a unique fold.

Shun Liu*, Hua Chen*, Yan Yin*, Defen Lu, Guoming Gao, Jie Li, Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang. Inhibition of FAM46/TENT5 activity by BCCIPα adopting a unique fold. Science Advances. 2023.