An atomic structure of human γ-secretase

Xiao-chen Bai*†, Chuangye Yan*, Guanghui Yang*, Peilong Lu, Dan Ma, Linfeng Sun, Rui Zhou, Sjors H.W. Scheres†, Yigong Shi†. An atomic structure of human γ-secretase. Nature volume 525, pages 212–217 (10 September 2015).