Structural basis of STING binding with and phosphorylation by TBK1.

Conggang Zhang*, Guijun Shang*, Xiang Gui, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†, and Zhijian J. Chen†. Structural basis of STING binding with and phosphorylation by TBK1. Nature volume 567, pages 394–398 (2019).

Cryo-EM structures of STING reveal its mechanism of activation by cyclic GMP-AMP.

Guijun Shang*, Conggang Zhang*, Zhijian J. Chen†, Xiao-chen Bai†, and Xuewu Zhang†. Cryo-EM structures of STING reveal its mechanism of activation by cyclic GMP-AMP. Nature volume 567, pages 389–393 (2019).

Sampling the conformational space of the catalytic subunit of human γ-secretase

Xiao-chen Bai, Eeson Rajendra, Guanghui Yang, Yigong Shi†, Sjors Scheres†. Sampling the conformational space of the catalytic subunit of human γ-secretase. eLife 2015;4:e11182.

An atomic structure of human γ-secretase

Xiao-chen Bai*†, Chuangye Yan*, Guanghui Yang*, Peilong Lu, Dan Ma, Linfeng Sun, Rui Zhou, Sjors H.W. Scheres†, Yigong Shi†. An atomic structure of human γ-secretase. Nature volume 525, pages 212–217 (10 September 2015).

Three-dimensional structure of human γ-secretase

Peilong Lu*, Xiao-chen Bai*, Dan Ma*, Tian Xie, Chuangye Yan, Linfeng Sun, Guanghui Yang, Yanyu Zhao, Rui Zhou, Sjors H. W. Scheres†, Yigong Shi†. Three-dimensional structure of human γ-secretase. Nature volume 512, pages 166–170 (14 August 2014).