Mechanistic insights into caspase-9 activation by the structure of the apoptosome holoenzyme

Yini Li, Mengying Zhou, Qi Hu, Xiao-chen Bai, Weiyun Huang, Sjors HW Scheres, Yigong Shi†. Mechanistic insights into caspase-9 activation by the structure of the apoptosome holoenzyme. PNAS February 14, 2017 114 (7) 1542-1547; first published January 31, 2017.