Cryo-EM structures of human ZnT8 in both outward- and inward-facing conformations.

Jing Xue, Tian Xie, Weizhong Zeng, Youxing Jiang, Xiao-chen Bai†. Cryo-EM structures of human ZnT8 in both outward- and inward-facing conformations. eLife. 2020. Jul 29;9.