Characterization of the subunit composition and structure of adult human glycine receptors. Neuron.

Hailong Yu, Xiao-Chen Bai, Weiwei Wang†. Characterization of the subunit composition and structure of adult human glycine receptors. Neuron. 2021.