Activation of the insulin receptor by insulin-like growth factor 2. Nature Communications. 2024

Weidong An*, Catherine Hall*, Jie Li, Albert Hung, Jiayi Wu, Junhee Park, Liwei Wang, Xiao-chen Bai, Eunhee Choi†. Activation of the insulin receptor by insulin-like growth factor 2. Nature Communications. 2024.