Three-dimensional structure of human γ-secretase

Peilong Lu*, Xiao-chen Bai*, Dan Ma*, Tian Xie, Chuangye Yan, Linfeng Sun, Guanghui Yang, Yanyu Zhao, Rui Zhou, Sjors H. W. Scheres†, Yigong Shi†. Three-dimensional structure of human γ-secretase. Nature volume 512, pages 166–170 (14 August 2014).