Sampling the conformational space of the catalytic subunit of human γ-secretase

Xiao-chen Bai, Eeson Rajendra, Guanghui Yang, Yigong Shi†, Sjors Scheres†. Sampling the conformational space of the catalytic subunit of human γ-secretase. eLife 2015;4:e11182.